fbpx

Ogólne warunki rezerwacji i anulacji

Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi i Prywatnymi warunkami. Niniejsze warunki, wraz z innymi informacjami podanymi podczas rezerwacji, określają warunki umowy pomiędzy Tobą a MegaSport.

Wszystkie rezerwacje dokonane w MegaSport podlegają niniejszym Warunkom rezerwacji. Wpłacając kaucję, składasz ofertę kupna naszych usług lub wakacji, które, jeśli zostaną zaakceptowane przez MegaSport, będą skutkować wiążącą umową. Wpłata Twojego depozytu nie oznacza przyjęcia przez nas Twojej oferty. Twój depozyt zostanie zwrócony w całości, jeśli Twoja oferta zostanie odrzucona.

Gdy tylko Twoje wakacje zostaną potwierdzone, MegaSport przyjmuje za nie odpowiedzialność zgodnie z tymi warunkami jako „Organizator” w ramach pakietu turystycznego, pakietu programu zakontraktowanego z certyfikatem RNAVT 5683 od Turismo de Portugal.

OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI

1. Zamiar

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów mają na celu określenie warunków świadczenia usług turystycznych organizowanych przez Megasport Turismo e Eventos Lda. Z obiektami w strefie biznesowej i przemysłowej Loulé, obszar C lot 6E, z RNAVT 5683 i RNAAT 405/2010 (zwanej dalej Agencją), oprócz wszelkich Warunków Szczególnych uzgodnionych między Klientem a Agencją.
1.2. Ewentualne warunki zawarte w Warunkach Szczególnych mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych, które mają pierwszeństwo przed dodatkowymi pisemnymi postanowieniami uzgodnionymi specjalnie między Klientem a Agencją.
1.3. Usługi i produkty oferowane są Klientowi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.4. Klient podpisując umowę z Agencją uznaje i akceptuje wszystkie ustalone warunki.

2. Rejestracja

2.1. Przy rejestracji Klient musi wpłacić 50% ceny wycieczki, pozostałe 50% do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
2.2. Jeżeli rejestracja lub rezerwacja na wyjazd odbywa się 29 dni przed lub wcześniej niż data wyjazdu, całkowitą cenę należy uiścić w momencie rejestracji, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia przez dostawców rezerwacji na całość usług.
2.3. Za każdą zmianę zapisu na wyjazd na życzenie Klienta Agencja zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za zmianę na warunkach pkt. 3.1. infra.
2 4. Bez uszczerbku dla kwoty do zapłacenia przez Klienta za poniesione wydatki z zastrzeżeniami niezbędnymi do potwierdzenia rejestracji, które doliczą do ceny wycieczki, Klient jest również zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów anulacji, zgodnie z warunkami pkt 8. niniejszych Ogólnych Warunków w przypadku rezygnacji z podróży.
2.5. Agencja zastrzega sobie prawo do anulowania każdej rejestracji, której płatność nie została dokonana na warunkach wymienionych powyżej.

3. Rezerwacje

3.1. Do rezerwacji, opłat serwisowych, zmian rezerwacji i innych usług, będą miały zastosowanie wartości z tabel obowiązujących w danym momencie, powiększone o kwoty pobierane przez dostawców, a mianowicie w przypadku zmian.
3.2. Formularz dotyczący rezerwacji lub zgłoszenia serwisowego musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do jego przetworzenia.
3.3. Ceny, o których mowa w pkt 3.1. są należne za każde zgłoszenie rezerwacji, świadczenie usług lub dostawę towarów i produktów i będą naliczane Klientowi w momencie przyjęcia rezerwacji, wniosku o świadczenie usług lub dostawę towarów i produktów przez Agencję.
3.4 Ceny, o których mowa w pkt 3.1. nie zostaną zwrócone Klientowi w przypadku niewykorzystania lub korzystania z usługi lub przedmiotu rezerwacji, jak również z jakiegokolwiek innego powodu, który nie jest związany z Agencją.

4. Zmiany cen

4.1. Agencja zastrzega sobie prawo, w terminie do 20 dni przed terminem wyjazdu, do zmiany ceny wycieczki, jeżeli wzrost ten wynika ze zmian kosztów transportu lub paliwa, ceł, podatków lub opłat lub wahań kursów walut, zakomunikowanie tego faktu Klientowi.
4.2. Zmiana zostanie obliczona proporcjonalnie do zmian cen czynników wpływających na tę samą zmianę.
4.3. Brak akceptacji podwyżki ceny podróży, na zasadach określonych w przepisach prawa, uprawnia Klienta do rezygnacji z rejestracji na takich samych warunkach jak określone w punkcie Niemożliwość realizacji.

5. Zwroty

Po rozpoczęciu podróży nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługi niewykorzystane przez Klienta. Niewykonanie usług przewidzianych w programie podróży z przyczyn nie leżących po stronie Biura, w przypadku braku możliwości wymiany na inne równoważne usługi, daje Klientowi prawo do zwrotu różnicy między ceną usług a faktycznie wykonanych, bez uszczerbku dla paragrafu 12.4 niniejszych Warunków Ogólnych.

6. Przypisanie rejestracji

6.1. Klient może zrezygnować z rejestracji, zastępując inną osobę, która spełnia wszystkie warunki wymagane do wyjazdu, pod warunkiem, że poinformuje Agencję na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i że różni usługodawcy uwzględnieni w podróży zaakceptują zastępstwo.
6.2. Cesja wpisu zobowiązuje cedenta i cesjonariusza do solidarnej odpowiedzialności za zapłatę ceny i dodatkowych opłat wynikających z cesji.

7. Opłaty lotniskowe. VAT

7.1. Opłaty lotniskowe Klient musi uiścić przy zakupie wycieczki lub lokalnie na lotniskach, na których jest to wymagane, które mogą się różnić w zależności od miejsca docelowego. W każdym przypadku Agencja poinformuje Klienta podczas rejestracji na wyjazd o formie uiszczenia tych opłat.
7.2. Podatek VAT obowiązujący w dniu podróży jest wliczony w cenę usługi.

8. Wypłaty

W każdej chwili klient może zrezygnować z wyjazdu/pobytu w drodze pisemnej komunikacji, z prawem do zwrotu wpłaconych kwot potrąconych z następujących wydatków:
8.1. Wydatki na zarządzanie, które Agencja musiała uzyskać, aby uzyskać rezerwy i kwotę, która może wzrosnąć do piętnastu procent ceny przedmiotowych usług;
8.2. Bezzwrotne koszty anulowania rezerwacji przez dostawców (hotele, środki transportu, wycieczki z przewodnikiem i inne usługi);
8.3. Określone wydatki, których nie można zwrócić po wydaniu.

9. Zmiany

9.1. Jeżeli dostawcy danej podróży pozwalają, za każdym razem, gdy klient, zarejestrowany na określoną podróż, chce zmienić swoją rejestrację na inną podróż lub na ten sam wyjazd w innym terminie, lub jakąkolwiek inną zmianę, musi uiścić opłatę, zgodnie z koszty zmian. Jeżeli jednak zmiana nastąpi na 21 dni lub mniej przed datą wyjazdu, na który klient jest zapisany, lub jeżeli usługodawcy nie zaakceptują zmiany, podlega ona wydatkom i opłatom przewidzianym w nagłówek „Wypłaty”.
9.2. Za każdą zmianę nazwisk, dat, typu pokoju, typu roweru itp. (oprócz dat) zostanie naliczona opłata serwisowa w wysokości 10,00 €.
9.3. Po rozpoczęciu podróży, jeśli zostaniesz poproszony o zmianę zakontraktowanych usług z przyczyn niezależnych od agencji (np. wydłużenie noclegów), ceny usług turystycznych mogą nie odpowiadać cenom opublikowanym w informacji, która była motywem zatrudnienia.

10. Uskarżanie się

10.1. Można je uwzględnić tylko wtedy, gdy zostaną przedstawione na piśmie w terminie nie dłuższym niż 20 dni po zakończeniu świadczenia usług.
10.2. Można je przyjąć tylko wtedy, gdy zostały zgłoszone usługodawcom (hotelom, przewodnikom, lokalnym agentom itp.) w trakcie podróży lub pobytu, żądając od nich odpowiednich dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia.
10.3. Niedostarczenie w terminie zgłoszenia uczestnictwa i wskazanych dokumentów powoduje zwolnienie Agencji z odpowiedzialności.
10.4. W przypadku roszczenia z tytułu niewykonania zleconych usług, klient może również wystawić kaucję przewidzianą zgodnie z warunkami obowiązującego ustawodawstwa i musi złożyć odpowiednie roszczenie w Turismo de Portugal IP w ciągu 20 dni roboczych od daty koniec podróży.

11. Zmiany

11.1. Jeżeli istnieją uzasadnione powody, które to uzasadniają, Agencja może zmienić warunki zawarte w Programie, a mianowicie kolejność przejazdów, godziny odjazdów lub zamienić którekolwiek z zapewnionych noclegów na inne o podobnej kategorii i lokalizacji.
11.2. Jeżeli nieprzewidziane okoliczności wymuszą wstrzymanie podróży, Klientowi zawsze przysługuje zwrot wpłaconych kwot.

12. Brak zgodności

12.1. Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Agencji Agencja nie jest w stanie wywiązać się z jakiejkolwiek istotnej usługi zawartej w programie podróży, Klient ma prawo do rezygnacji z podróży, natychmiastowego zwrotu wszystkich wpłaconych kwot lub, alternatywnie, do przyjęcia zmiana usług i ewentualne wahania cen.
12.2. Jeżeli okoliczności, o których mowa, nie leżące po stronie Agencji, przesądzają o odwołaniu podróży, Klient może zdecydować się na udział w innej podróży, akceptując zmianę zawartej umowy i zmianę ceny.
12.3. Jeśli proponowana podróż zastępcza ma niższą cenę, Klientowi zostanie zwrócona odpowiednia różnica.
12.4. Nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługi, z których, chociaż zostały udostępnione Klientowi, Klient zdecydował się nie korzystać.

13. Anulowanie Programu przez Agencję

Agencja zastrzega sobie prawo do anulowania pakietu, jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż wymagane minimum. W takich przypadkach Klient zostanie poinformowany na piśmie z co najmniej 8-dniowym wyprzedzeniem, a Agencja zostanie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za anulowanie.

14. Specjalne warunki dla dzieci

Biorąc pod uwagę różnorodność warunków stosowanych wobec dzieci, w zależności od wieku, usługodawcy i terminów podróży, zaleca się zawsze kwestionować szczególne warunki, które mogą istnieć, które w każdej konkretnej sytuacji będą przedmiotem odpowiednich informacji .

15. Dokumentacja

15.1 Klient musi mieć w dobrym stanie wszystkie dokumenty osobiste lub rodzinne (dowód osobisty, upoważnienie dla nieletnich, paszporty, wizy, zaświadczenie o szczepieniach i inne, które mogą być wymagane. Dowód osobisty nie jest ważnym dokumentem do przekraczania granic Portugalii). Agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odmowę wydania wizy lub zakaz wjazdu klienta do obcego kraju; w takich przypadkach obowiązują warunki ustalone dla rezygnacji z podróży, a wszelkie koszty, które taka sytuacja pociąga za sobą, pozostają nadal na koncie klienta.
15.2. Klienci będący cudzoziemcami muszą posiadać niezbędną dokumentację (paszport, wizę, zezwolenie na pobyt itp.) w celu podróży lub przejazdu tranzytem na terenie Unii Europejskiej w zależności od ich narodowości. W przypadku wyjazdów całkowicie lub częściowo poza Unię Europejską mogą być wymagane wizy lub inne specjalne dokumenty. Zawsze konsultuj się z ambasadą lub konsulatem krajów docelowych Twojej podróży.
15.3. W żadnym wypadku Agencja nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za odmowę wydania wizy lub zakaz wjazdu klienta do jakiegokolwiek kraju.

16. Reżimy żywieniowe

16.1. BB (nocleg i śniadanie) - Tylko śniadanie;
16.2. HB (Obiadokolacja) - obejmuje śniadanie i kolację. Napoje nie są wliczone w cenę;
16.3. FB (Pełne wyżywienie) - obejmuje śniadanie, obiad i kolację. Napoje nie są wliczone w cenę;
16.4. AI (All Inclusive) - obejmuje śniadanie, obiad, kolację, przekąski i napoje takie jak woda, soki i wino. Uwzględnienia mogą być bardziej kompleksowe lub ograniczone w zależności od miejsca docelowego i sieci hotelowej.
Musisz potwierdzić w Agencji włączenie do systemu All Inclusive dotyczące Twojej rezerwacji.
16.5. Każde konkretne zamówienie Klienta dotyczące posiłków zawsze wymaga potwierdzenia od dostawcy i może wiązać się z dopłatą.
16.6. W wycieczkach organizowanych z niepełnym lub pełnym wyżywieniem nie uwzględnia się posiłków pokrywających się z godzinami lotu, transportu na lotnisko i z lotniska lub oczekiwania na połączenia lotnicze.

17. Godziny przyjazdu i wyjazdu

17.1. Czasy przyjazdu i wyjazdu w każdym mieście są podane w czasie danego kraju i zgodnie z rozkładami firm transportowych, więc mogą ulec zmianie.
17.2. W przypadku podróży obejmujących transport drogowy podane godziny są orientacyjne.
17.3. Ochronie podlegają opóźnienia wynikające z przyczyn technicznych lub innych związanych ze środkiem transportu, z przewoźnikami lub z przyczyn naturalnych.

18. Zakwaterowanie i godziny pracy

18.1 Grupa, klasyfikacja i nazwa zakwaterowania są określane przez kraj/stan goszczący. Lista hoteli i apartamentów w programie jest orientacyjna, a także ich kategoria. W zakresie zakwaterowania obowiązują następujące zasady szczególne: - Apartamenty: Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za poinformowanie o liczbie osób (dorosłych i dzieci), które zajmą mieszkanie. W przypadku obecności większej liczby osób niż zarezerwowanych, osoby odpowiedzialne za zakwaterowanie mogą odmówić wstępu. - Hotele: Podane ceny dotyczą jednej osoby i dotyczą dwóch osób. Nie wszystkie hotele mają pokoje trzyosobowe, więc dodatkowe łóżko umieszcza się w pokoju dwuosobowym, który może nie być tej samej jakości i komfortu. Jeśli chodzi o pokoje wyposażone w dwa duże lub dwuosobowe łóżka, uważa się, że w większości przypadków trzyosobowy składa się tylko z tych dwóch łóżek.
18.2. Godziny otwarcia: Z reguły z pokoi można korzystać od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i należy je opuścić do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. W apartamentach zameldowanie odbywa się zazwyczaj o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu, a do godziny 10:00 w dniu wyjazdu muszą być wolne. Odbiór kluczy odbywa się zazwyczaj w normalnych godzinach pracy biura, w recepcji, w miejscu wskazanym przez Agencję.

19. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność Agencji wynikająca z zaciągniętych zobowiązań jest gwarantowana ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w Companhia de Seguros Fidelidade o numerze polisy RC63345920 na kwotę 75 000 EUR. i nieszczęśliwych wypadków z polisą nr AG50019230, na kwotę Eur: 21.844 €

20. Środki płatnicze

Klient może zapłacić za usługi przelewem bankowym, kartą kredytową lub debetową lub innymi, o ile zostało to wcześniej uzgodnione z Agencją.

21. Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejsze Warunki, a także wszelkie powiązania między Megasport Turismo E Eventos Lda. A Użytkownik będzie podlegał prawu Portugalii, obie strony podlegają jurysdykcji sądów portugalskich w każdej sprawie wynikającej z istnienia, treści i / lub interpretacji niniejszych ogólnych warunków lub jakiegokolwiek związku między MegaSport Turismo E Eventos Lda. a Użytkownikiem.

 

Dokonując rezerwacji, gwarantujesz i oświadczasz, że masz uprawnienia do zaakceptowania warunków niniejszych warunków rezerwacji. Umowa będzie obowiązywać z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej. Niniejsza umowa została zawarta na warunkach niniejszych warunków rezerwacji, które podlegają prawu portugalskiemu i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów portugalskich.

 

More in this category:

Szukaj

Winners 2019 2020

Skontaktuj się z nami

Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych programów lub po prostu chciałbyś omówić swoje plany z jednym z naszych doświadczonych specjalistów i specjalistów ds. przygód.

Po prostu wyślij nam e-mail na adres

info@megasportravel.com

lub po prostu zadzwoń:

Tel: +351 289 393 044 lub Mobilny: +351 969 034 711

Godziny pracy to od poniedziałku do niedzieli:

od 8:00 do 13:00 / 15:00 do 18:00

Połącz się z nami

Jesteśmy w sieciach społecznościowych. Śledź nas i skontaktuj się z nami.

 

Clean and SafeDEZ2020

Instant SSL