fbpx

Všeobecné podmínky rezervací a storna

Přečtěte si prosím pozorně Všeobecné a soukromé podmínky. Tyto podmínky spolu s dalšími informacemi poskytnutými při rezervaci stanovují podmínky smlouvy mezi vámi a MegaSport.

Všechny rezervace provedené prostřednictvím MegaSport podléhají těmto rezervačním podmínkám. Při platbě zálohy dáváte nabídku ke koupi našich služeb nebo dovolené, která, pokud bude společností MegaSport přijata, bude mít za následek závaznou smlouvu. Zaplacení zálohy neznamená přijetí vaší nabídky. Pokud bude vaše nabídka odmítnuta, bude vám záloha vrácena v plné výši.

Jakmile budou vaše dovolené potvrzeny, MegaSport za ně přebírá odpovědnost v souladu s těmito podmínkami jako „Organizátor“ v rámci cestovního balíčku, balíčku programu smluvně zajištěného certifikátem RNAVT 5683 od Turismo de Portugal.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Účel

1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky mají za cíl stanovit podmínky upravující poskytování cestovních služeb organizovaných Megasport Turismo e Eventos Lda. Se zařízeními v Obchodní a průmyslové zóně Loulé, Plocha C, pozemek 6E, s RNAVT 5683 a RNAAT 405/2010 (dále jen Agentura), kromě jakýchkoli Zvláštních podmínek dohodnutých mezi Klientem a Agenturou.
1.2. Podmínky obsažené v Případných Zvláštních podmínkách mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek a mají přednost před jakýmikoli dodatečnými písemnými ujednáními zvlášť dohodnutými mezi Klientem a Agenturou.
1.3. Služby a produkty jsou nabízeny Klientovi za podmínek zde uvedených.
1.4. Klient při uzavírání smlouvy s Agenturou uznává a přijímá všechny stanovené podmínky.

2. Registrace

2.1. Při registraci musí klient složit 50 % z ceny zájezdu a zbývajících 50 % uhradit do 30 dnů před zahájením zájezdu.
2.2. Pokud se registrace nebo rezervace zájezdu uskuteční 29 dní před datem odjezdu nebo dříve, musí být celková cena uhrazena v době registrace, pokud dodavatelé obdrží potvrzení o rezervacích na celé služby.
2.3. Za jakoukoliv změnu v zápisu na zájezd na žádost klienta si Agentura vyhrazuje právo účtovat poplatek za změnu dle podmínek bodu 3.1. infra.
2 4. Aniž by byla dotčena částka, kterou má zákazník zaplatit za výdaje, které vzniknou s rezervacemi nezbytnými k potvrzení registrace a která bude přidávat k ceně zájezdu, je zákazník rovněž povinen uhradit veškeré storno náklady podle podmínek bodu 8. těchto Všeobecných podmínek v případě, že zájezd vzdáte.
2.5. Agentura si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli registraci, jejíž platba nebyla provedena za výše uvedených podmínek.

3. Rezervace

3.1. Pro rezervace, servisní poplatky, změny rezervací a další služby bude uplatněna hodnota v tabulkách, která je v každém okamžiku platná, plus částky účtované dodavateli, zejména v případě změn.
3.2. Formulář odkazující na rezervaci nebo požadavek na službu musí obsahovat všechny náležitosti nezbytné pro jeho zpracování.
3.3. Ceny uvedené v 3.1. jsou splatné za každou žádost o rezervaci, poskytnutí služeb nebo dodání zboží a produktů a budou účtovány Klientovi v okamžiku přijetí rezervace, požadavku na poskytnutí služby nebo dodání zboží a produktů ze strany Agentury.
3.4 Ceny uvedené v 3.1. nebudou klientovi vráceny v případě nevyužití nebo využití služby nebo předmětu rezervace, jakož i z jakéhokoli jiného důvodu, který nelze přičíst agentuře.

4. Změny cen

4.1. Agentura si vyhrazuje právo do 20 dnů před datem zájezdu změnit cenu zájezdu, pokud je toto zvýšení způsobeno změnami v nákladech na dopravu nebo palivo, clech, daních nebo poplatcích nebo v důsledku výkyvů směnných kurzů, sdělit tuto skutečnost Klientovi.
4.2. Změna bude vypočítána proporcionálně ke změnám cen faktorů, které ovlivňují stejnou změnu.
4.3. Neakceptování zvýšení ceny zájezdu za podmínek zákona opravňuje klienta k právu zrušit registraci za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v části Nemožnost plnění.

5. Vrácení peněz

Po zahájení zájezdu nebude splatná žádná náhrada za služby, které klient nevyužil. Neposkytnutí služeb předpokládaných v cestovním programu z důvodů nezavinitelných agenturou, pokud nahrazení jinými rovnocennými službami není možné, dává zákazníkovi právo na vrácení rozdílu mezi cenou poskytnutých služeb a skutečně poskytnutými službami, aniž je dotčen odstavec 12.4 těchto Všeobecných podmínek.

6. Přidělení registrace

6.1. Klient se může vzdát své registrace a nahradit jinou osobu, která splňuje všechny podmínky požadované pro zájezd, za předpokladu, že o tom písemně informuje agenturu nejméně 7 dní předem a že různí poskytovatelé služeb zahrnutí do zájezdu tuto náhradu akceptují.
6.2. Postoupení registrace činí postupitele a postupníka společně a nerozdílně odpovědnými za zaplacení ceny a dodatečných poplatků vyplývajících z postoupení.

7. Letištní poplatky. DPH daň

7.1. Platbu letištních poplatků musí zákazník provést při nákupu zájezdu nebo místně na letištích, kde je to požadováno, což se může lišit v závislosti na destinaci. Agentura bude v každém případě informovat klienta při registraci na zájezd o způsobu úhrady těchto poplatků.
7.2. V ceně služby je zahrnuta daň z přidané hodnoty platná k datu cesty.

8. Výběry

Zákazník může kdykoli písemně odstoupit od zájezdu/pobytu s právem na vrácení zaplacených částek odečtených z následujících výdajů:
8.1. Výdaje na řízení, které musela agentura získat, aby získala rezervy, a částka, která může dosáhnout až patnácti procent ceny příslušných služeb;
8.2. Nevratné storno náklady ze strany dodavatelů (hotely, dopravní prostředky, prohlídky s průvodcem a další služby);
8.3. Specifické výdaje, které nelze po vydání proplatit.

9. Změny

9.1. Povolí-li dodavatelé daného zájezdu, kdykoli si zákazník přihlášený na určitý zájezd přeje změnit svůj přihlášení na jiný zájezd nebo na stejný odjezd v jiném termínu nebo jinou změnu, je povinen poplatek uhradit, náklady na změnu. Pokud však ke změně dojde 21 dní nebo méně před datem odjezdu zájezdu, na který je zákazník přihlášen, nebo pokud poskytovatelé služeb změnu neakceptují, podléhá výlohám a poplatkům stanoveným podle nadpis „Výběry“.
9.2. Za každou změnu jmen, termínů, typu pokoje, typu jízdního kola atd. (kromě termínů) bude účtován servisní poplatek € 10,00.
9.3. Po zahájení zájezdu, v případě požadavku na změnu sjednaných služeb z důvodů nezaviněných agenturou (např. rozšíření nocí), nemusí ceny za turistické služby odpovídat cenám zveřejněným v informacích, které motivovaly k pronájmu.

10. Stížnosti

10.1. Lze je vzít v úvahu pouze v případě jejich písemného předložení ve lhůtě nepřesahující 20 dnů po skončení poskytování služeb.
10.2. Mohou být akceptovány pouze tehdy, pokud byly v průběhu cesty nebo pobytu nahlášeny poskytovatelům služeb (hotelům, průvodcům, místním zástupcům atd.) a vyžadovat od nich příslušné doklady prokazující výskyt.
10.3. Neposkytnutí účasti a uvedených dokumentů včas vede ke zproštění odpovědnosti agentury.
10.4. V případě reklamace neplnění sjednaných služeb může klient rovněž složit zálohu stanovenou podle podmínek platných právních předpisů a příslušnou reklamaci musí předložit společnosti Turismo de Portugal IP do 20 pracovních dnů po konec výletu.

11. Změny

11.1. Kdykoli existují oprávněné důvody, které to ospravedlňují, může Agentura změnit podmínky obsažené v Programu, konkrétně pořadí cest, časy odjezdů nebo nahradit kterékoli z poskytovaných ubytování jiným obdobné kategorie a lokality.
11.2. Pokud si nepředvídané okolnosti vynutí přerušení zájezdu, bude mít zákazník vždy nárok na vrácení zaplacených částek.

12. Nemožnost shody

12.1. Pokud z důvodu skutečností, které nelze přičíst CK, nebude Agentura schopna splnit jakoukoli zásadní službu zahrnutou v cestovním programu, je Zákazník oprávněn od zájezdu odstoupit s tím, že mu budou okamžitě vráceny všechny zaplacené částky, případně může přijmout změnit služby a možné kolísání cen.
12.2. Rozhodnou-li pro zrušení zájezdu uvedené skutečnosti, které nelze přičíst CK, může se zákazník rozhodnout pro účast na jiném zájezdu s akceptováním dodatku k uzavřené smlouvě a případnou změnou ceny.
12.3. Pokud je navrhovaná náhradní cesta za nižší cenu, bude zákazníkovi vrácen příslušný rozdíl.
12.4. Za služby, které ačkoliv byly klientovi k dispozici, se klient rozhodl nevyužít, se nevrací žádná částka.

13. Zrušení programu ze strany agentury

Agentura si vyhrazuje právo zrušit balíček, pokud je počet účastníků nižší než požadované minimum. V těchto případech bude Klient písemně informován nejméně 8 dní předem a Agentura bude zproštěna jakékoli odpovědnosti za zrušení.

14. Zvláštní podmínky pro děti

Vzhledem k různorodosti podmínek uplatňovaných na děti v závislosti na věku, poskytovateli služeb a datu cesty se doporučuje vždy zpochybnit zvláštní podmínky, které mohou existovat a které budou s ohledem na každou konkrétní situaci předmětem odpovídajících informací.

15. Dokumentace

15.1 Klient musí mít v pořádku veškerou svou osobní nebo rodinnou dokumentaci (občanský průkaz, oprávnění pro nezletilé, pasy, víza, očkovací průkaz a další, které mohou být vyžadovány. Osobní průkaz není platným dokladem pro překročení portugalských hranic). Agentura odmítá jakoukoli odpovědnost za odmítnutí udělení víza nebo za neumožnění vstupu klienta do cizí země; v těchto případech platí podmínky stanovené pro storno zájezdu a veškeré náklady, které taková situace s sebou nese, jsou nadále na účtu klienta.
15.2. Zákazníci, kteří jsou cizími státními příslušníky, musí mít potřebnou dokumentaci (pas, vízum, povolení k pobytu atd.) pro cestování nebo tranzit v rámci Evropské unie v závislosti na jejich státní příslušnosti. Pro cesty zcela nebo částečně mimo Evropskou unii mohou být vyžadována víza nebo jiná zvláštní dokumentace. Vždy se poraďte s ambasádou nebo konzulátem cílové země vaší cesty.
15.3. Agentura nebude v žádném případě přímo či nepřímo zodpovědná za odmítnutí udělení víza nebo za neumožnění klientovi vstoupit do jakékoli země.

16. Dietní režimy

16.1. BB (nocleh se snídaní) - Pouze snídaně;
16.2. HB (Polopenze) - zahrnuje snídani a večeři. Nápoje nejsou zahrnuty v ceně;
16.3. FB (Plná penze) - zahrnuje snídani, oběd a večeři. Nápoje nejsou zahrnuty v ceně;
16.4. AI (All Inclusive) – zahrnuje snídaně, obědy, večeře, svačiny a nápoje jako voda, džusy a víno. Zahrnutí může být komplexnější nebo omezenější v závislosti na destinaci a hotelovém řetězci.
Musíte potvrdit Agentuře zahrnutí režimu All Inclusive týkající se vaší rezervace.
16.5. Jakákoli konkrétní objednávka od zákazníka týkající se jídel vždy podléhá potvrzení dodavatele a může zahrnovat platbu doplatku.
16.6. U výletů organizovaných s polopenzí nebo plnou penzí není zahrnuta strava, která se kryje s dobou letu, doprava na letiště az letiště nebo čekání na letecké spojení.

17. Časy příjezdu a odjezdu

17.1. Časy příjezdu a odjezdu v každém městě jsou uvedeny v čase příslušné země a podle jízdních řádů přepravních společností, takže se mohou změnit.
17.2. U cest, které zahrnují silniční dopravu, jsou uvedené hodiny přibližné.
17.3. Chráněna jsou zpoždění vzniklá z technických nebo jiných důvodů souvisejících s dopravním prostředkem, s dopravními společnostmi nebo z přírodních příčin.

18. Ubytování a otevírací doba

18.1 Skupinu, klasifikaci a označení ubytování určuje hostitelská země / stát. Seznam hotelů a apartmánů v programu je orientační, stejně jako jejich kategorie. Pokud jde o ubytování, platí následující zvláštní pravidla: - Apartmány: Klient je plně odpovědný za informování o počtu osob (dospělých a dětí), které budou byt obývat. V případě, že je přítomno více osob, než je rezervováno, mohou osoby odpovědné za ubytování odmítnout vstup. - Hotely: Uvedené ceny jsou za osobu a platí při obsazení dvěma osobami. Ne všechny hotely mají třílůžkový pokoj, proto je přistýlka umístěna ve dvoulůžkovém pokoji, který nemusí být stejně kvalitní a komfortní. Pokud jde o pokoje vybavené dvěma velkými nebo manželskými postelemi, má se za to, že ve většině případů se třílůžkový skládá pouze z těchto dvou postelí.
18.2. Otevírací doba: Pokoje lze zpravidla využívat od 14 hodin v den příjezdu a je nutné je uvolnit do 12 hodin v den odjezdu. V apartmánech je check-in obvykle v 17 hodin v den příjezdu a v den odjezdu musí být volné do 10 hodin. Předání klíčů se obvykle provádí během běžné otevírací doby kanceláří, na recepci, na místě, které určí agentura.

19. Odpovědnost

Odpovědnost Agentury vyplývající z převzatých závazků je zaručena pojištěním občanské odpovědnosti u Companhia de Seguros Fidelidade, s číslem pojistky RC63345920, ve výši EUR: 75 000 €. a osobní nehody s pojistkou č. AG50019230, ve výši Eur: 21 844 €

20. Způsob platby

Klient může platit za služby bankovním převodem, kreditní nebo debetní kartou nebo jinými, pokud se předem dohodne s Agenturou.

21. Jurisdikce a rozhodné právo

Tyto podmínky, stejně jako jakýkoli vztah mezi Megasport Turismo E Eventos Lda. A uživatel se bude řídit zákony Portugalska, obě strany podléhají jurisdikci portugalských soudů v jakékoli záležitosti vyplývající z existence, obsahu a / nebo výkladu těchto všeobecných podmínek nebo jakéhokoli vztahu mezi MegaSport Turismo E Eventos Lda. a Uživatel.

Provedením rezervace se zaručujete a prohlašujete, že jste oprávněni přijmout podmínky těchto rezervačních podmínek. Smlouva bude existovat, jakmile bude vystavena potvrzovací faktura. Tato smlouva je uzavřena za podmínek těchto rezervačních podmínek, které se řídí portugalským právem, a pod výlučnou jurisdikcí portugalských soudů.

Vyhledávání

Winners 2019 2020

Kontaktujte nás

Rádi bychom od vás slyšeli, pokud byste měli nějaké dotazy týkající se našich programů nebo byste jednoduše chtěli prodiskutovat své plány s jedním z našich zkušených specialistů na dobrodružství.

Stačí nám poslat e-mail na

info@megasportravel.com

nebo nám zavolejte:

Telefon: +351 289 393 044 

(portugalské volání na pevnou linku)

Mobilní telefon: +351 969 034 711 

(portugalský mobilní telefonní hovor)

Úřední hodiny jsou pondělí až neděle:

od 8:00 do 13:00 / 15:00 do 18:00

Spojit se s námi

Jsme na sociálních sítích. Sledujte nás a kontaktujte nás.

 

Clean and SafeDEZ2020

Instant SSL